تعرفه حمل بار به شهرستان

نام استانقیمت
آشتیان800.000 تومان
آبادان1.800.000 تومان
آبیک500.000 تومان
آمل800.000 تومان
آستارا1.100.000 تومان
آغاجاری1.900.000 تومان
آزادشهر1.200.000 تومان
آبدانا1.700.000 تومان
اصفهان900.000 تومان
ایزانشهر2.800.000 تومان
اراک700.000 تومان
اردبیل1.200.000 تومان