مریم مرادی

رفتار کارگر ها خوب بود و با دقت وسایلم رو جا به جا می کردن

قیمتشون هم نسبت به بقیه جاها عالی بود

با تشکر از خدمات خوب شما